KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Solarius Technology sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000835320, posiadająca numer NIP: 5252819050 oraz numer REGON:
385834161.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://solariustechnology.pl/kontakt/
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@solariustechnology.pl
c) telefonicznie: (+48) 791 055 041

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* – w celu związanym z zawarciem umowy, w tym wykonaniem obowiązków
wynikających z umowy;
– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dla celów marketingowych.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
– podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
– dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także nasi dostawcy usług, z którymi
zawarto stosowne umowy oraz kontrahenci i partnerzy handlowi.

Profilowanie
Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych w tym
profilowaniu

Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) ograniczenia przetwarzania danych;
d) usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

> RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)

SOLARIUS TECHNOLOGY SP. Z O.O.

NIP 5252819050,
KRS 0000835320,
Regon 385834161.

  • (+48) 791 055 041
  • biuro@solariustechnology.pl

© 2022 Solarius Technology | Energia lepszego jutra | Polityka prywatności