ZADZWOŃ (+48) 538 116 020
NAPISZ biuro@solariustechnology.pl

Polityka prywatności Solarius Technology sp. z o.o.

18 października 2023r. 

 

Niniejsza Polityka ustala sposób w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy i  w inny sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z użytkowaniem naszych produktów i  usług, zawierających odniesienia lub łączących się z jej postanowieniami. 

Solarius Technology sp. z o.o. szanuje i dba o prywatność osób, których dane przetwarza w ramach  prowadzonej działalności. Chronimy Państwa dane, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne  i organizacyjne, które pozwalają nam zachować bezpieczeństwo informacji na wymaganym poziomie. 

Zanim zaczną Państwo korzystać z naszej oferty, prosimy o zapoznanie się z całością niniejszej  Polityki, która pomoże podjąć świadomą decyzję w zakresie naszej współpracy. 

I. Podstawowe pojęcia i definicje 

Dane Osobowe – wszelkiego typu informacje, które pozwalają zidentyfikować i opisać konkretną  osobę fizyczną; dane dotyczące naszych Klientów, przetwarzane przez nas w ramach Usługi.  

Klient – osoba korzystająca z Usługi wykonanej w wyniku prowadzonej działalności Polityka – niniejsza Polityka Prywatności. 

Przetwarzanie – operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie,  przechowywanie, kopiowanie, przekazywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i inne  niezbędne do realizacji Usługi. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Usługa – wszelkie prace wykonywane przez Solarius Technology sp. z o.o. oraz prowadzenie  niezbędnych czynności umożliwiających realizacje tych prac na rzecz Klientów. 

Ustawienia Prywatności – umożliwienie Klientowi realizację Jego preferencji i przysługujących mu  praw w zakresie zapewnienia ochrony prywatności. 

II. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia informujemy, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Solarius Technology sp. z o.o. z siedzibą w (01-797)  Warszawa, ul. Powązkowska 15.  

2. W zakresie swoich Usług występujemy też jako podmiot przetwarzający Dane Osobowe w imieniu  i dla Klienta. Wówczas Klient ustala jakie Dane Osobowe nam powierza i w jakim celu korzysta z  Usługi. 

3. Przetwarzamy Dane Osobowe w celach: 

a) zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia tj. aby, zawrzeć i wykonać  umowę; podanie danych jest dobrowolne jednakże nie podanie ich uniemożliwia zawarcie umowy;

b) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia tj. w celu  dochodzenia roszczeń, wykrywania nadużyć; 

c) niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia np. w celu  dokonania zobowiązań podatkowych, archiwizacji, rozliczeń majątkowych; 

d) marketingowych po wykonaniu umowy w oparciu o wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia. 

4. Jeżeli zarejestruje się Pani/Pan w naszej bazie i wyrazi na to zgodę, to będziemy mogli przetwarzać Państwa dane w celu informowania o produktach dostarczanych przez  współpracujące z nami podmioty i naszych Partnerów. Administratorzy tych Danych mogą  prowadzić działania polegające na profilowaniu klientów w celu dostosowania działań  marketingowych do ich potrzeb. 

5. Zgodę można wycofać w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie  Danych, które odbyło się przed wycofaniem zgody. Aby wycofać zgodę, możesz przesłać  informację na adres: biuro@solariustechnology.pl lub przesłać oświadczenie na adres pocztowy  administratora danych. 

6. Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami takie jak  kancelarie prawne, biura rachunkowe a także podmioty przetwarzające Dane na nasze zlecenie  np. w zakresie wsparcia operacyjnego, obsługi IT, usług marketingowych i analitycznych, obsługi  administracyjnej, usług transportowych, badania preferencji i zachowania; 

7. Przekazujemy również Państwa Dane w celu prowadzenia postępowania przed organem  nadzorczym a także – w razie dochodzenia roszczenia na drodze sądowej – właściwym sądom; 

8. Państwa Dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy oraz do czasu  przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku udzielenia zgody na wykonywanie  działań marketingowych Dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody i/lub po  zakończeniu umowy; 

9. Dane Osobowe, w zakresie usług wykonywanych przez współpracujące z nami podmioty  przetwarzające (w tym m.in. w zakresie usług: informatycznych i nowych technologii,  komunikacyjnych i analitycznych), mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

10. Dane Osobowe mogą być przekazywane: 

a) na podstawie art. 45 ust. 1 i 3 Rozporządzenia do państw, co do których została wydana przez  Komisję Europejską decyzja o odpowiednim stopniu ochrony; 

b) na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana  decyzja o odpowiednim stopniu ochrony, ale odpowiednie zabezpieczenie zapewnione jest na  mocy standardowych klauzul umownych; 

c) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana  decyzja o odpowiednim stopniu ochrony. 

W każdej chwili można otrzymać więcej informacji o przekazywaniu Danych do państw trzecich i  otrzymania kopii wykazu odpowiednich zabezpieczeń. 

Odbiorcy Danych znajdują się głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru  Gospodarczego (EOG stanowią państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej oraz Islandia,  Norwegia i Liechtenstein). W przypadkach przekazywania Danych Osobowych poza EOG,  odbiorcy tych Danych zapewniają wysoki poziom ich ochrony. W zależności od odbiorcy,  gwarancje te wynikają z: 

udziału w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej  Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej  przez Tarczę Prywatności UE_USA, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO (więcej o programie)  lub

Decyzji Komisji (UE) z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych  osobowych zapewnionej w ustawie Kanadyjskiej o ochronie informacji i dokumentów  elektronicznych, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO (więcej o decyzji

lub 

stosowania standardowych klauzul umownych UE w celu zapewnienia jednakowego poziomu  ochrony danych osobowych użytkownika nawet gdy Dane przekazywane są poza obręb EOG  w miejscach, gdzie przepisy UE nie mają bezpośredniego zastosowania.  

11. Zapewniamy, że realizujemy prawa dotyczące Państwa Danych Osobowych. Przysługują Wam  następujące prawa jako podmiotowi Danych a w szczególności są to: 

a) dostęp – prawo otrzymania informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas Danych  Osobowych oraz uzyskania kopii tych Danych, 

b) sprostowanie – prawo żądania od nas sprostowania swoich Danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz  ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne), 

c) sprzeciw – prawo do uznania sprzeciwu przetwarzania swoich Danych Osobowych, z  uwzględnieniem naszych prawnie uzasadnionych interesów, 

d) usunięcie Danych – prawo zażądania usunięcia swoich Danych Osobowych jeżeli: przetwarzanie Danych odbywa się z naruszeniem prawa lub musimy usunąć Dane, aby  postąpić zgodnie z obowiązkiem wynikającym z prawa, 

Dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, 

cofnięto zgodę na przetwarzanie Danych (w zakresie, w jakim podstawą prawną  przetwarzania była zgoda), 

wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania Danych w celach marketingowych; Zatrzymamy niektóre Państwa Dane pomimo żądania ich usunięcia, jeżeli będzie to niezbędne do  wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń; 

e) ograniczenia przetwarzania – prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa Danych  Osobowych przysługuje w następnych przypadkach: 

gdy zakwestionujecie prawidłowość swoich Danych, 

gdy przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia Danych zażądano  ograniczenia ich wykorzystania, 

gdy Państwa Dane Osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których je zebraliśmy lub  wykorzystywaliśmy, ale są one wciąż potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń, 

gdy zawnioskowaliście sprzeciw wobec wykorzystania swoich Danych; 

f) zautomatyzowane podejmowanie decyzji – prawo do tego, aby nie podejmowano w Waszym  imieniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych, jeśli  decyzje te wywołują skutki prawne lub podobnie znaczące dla Was skutki; 

g) ograniczenie – prawo zwrócenia się do nas o ograniczenie przetwarzania Danych Osobowych, tak  abyśmy nie przetwarzali tych informacji do czasu zniesienia ograniczenia; 

h) przeniesienie – prawo do otrzymywania swoich Danych Osobowych, które zostały nam podane, w  ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego  formacie oraz do przekazywania, w określonych warunkach, tych Danych innej organizacji. 

12. Można skorzystać z przysługujących Państwu praw oraz zwrócić się w każdej sprawie, dotyczącej  Danych Osobowych, kontaktując się z Administratorem Danych poprzez: 

adres e-mail: biuro@solariustechnology.pl,  

adres pocztowy: Solarius Technology sp. z o.o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa. 

13. Jeżeli uznacie, że sposób przetwarzania przez nas Danych Osobowych narusza przepisy  właściwego dla Państwa prawa, można wnieść skargę do odpowiedniego organu do spraw 

ochrony danych osobowych. W Polsce organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych – dane teleadresowe: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

tel. 606-950-000 (infolinia czynna w dni robocze, w godz. 10.00 – 14.00), fax 22 532 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl 

III. Zasady stosowania plików Cookie 

1. Czym jest plik Cookie 

Pliki Cookie (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, tworzone i wysyłane automatycznie przez  odwiedzane strony internetowe. Informacje zawarte w tych plikach zapisują się w przeglądarce  internetowej komputera (lub innego urządzenia końcowego np. na tableta lub smartfona) i mogą być  wykorzystywane jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. 

2. Zakres stosowania plików Cookie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przechowywać pliki cookie na urządzeniu Klienta,  jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej (te pliki opisane są poniżej jako  niezbędne). Na stosowanie wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i  reklamowych) będziemy potrzebować odrębnego zezwolenia.  

W ramach Strony internetowej korzystamy jedynie ze ściśle niezbędnych plików cookie, które zgodnie  z prawem NIE wymagają uprzedniej zgody, są niezbędne dla prawidłowego działania strony  internetowej, w tym do wykonywania określonych zadań takich jak choćby wykonywanie usług, które  zlecono za pośrednictwem strony internetowej i zapisywania preferencji użytkownika. Pliki te nie są  usuwane po zakończeniu przeglądania strony internetowej, ale mają określony czas ważności.  Instalacja ściśle niezbędnych plików cookie nie wymaga uprzedniej zgody: są one automatycznie  instalowane na urządzeniu użytkownika, kiedy wchodzi na stronę internetową lub dokonuje  konkretnych wyborów na stronie. 

 

SOLARIUS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON: 385834161, NIP: 5252819050, Numer KRS: 0000835320, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

(+48) 538 116 020, (+48) 22 264 52 25

biuro@solariustechnology.pl

ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa

©  Solarius Technology | Energia lepszego jutra | Polityka prywatności | Polityka ochrony danych osobowych | ~~ by 404